Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność przekracza 268 m<sup>3</sup>/ha. Najwięcej drzewostanów stanowią lasy III klasy wieku.

Hodowla lasu

Fundamentalnym zadaniem hodowli lasu jest utrzymanie i&nbsp;wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie) z&nbsp;respektowaniem warunków przyrodniczych i&nbsp;procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje prace: zbiór i&nbsp;przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i&nbsp;ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

W przeszłości drzewostany naszego nadleśnictwa nękane były przez szkodniki pierwotne: poprocha cetyniaka, strzygonię choinówkę, brudnicę mniszkę oraz szkodniki wtórne: przypłaszczka granatka, cetyńce i smoliki. Na uprawach szkód dokonywał szeliniak sosnowiec. Problemy sprawiały także pędraki chrabąszcza majowego i kasztanowca. Występuje również zagrożenie ze strony chorób grzybowych: huby korzeniowej i opieniek, szczególnie w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z&nbsp;jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i&nbsp;wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z&nbsp;darów lasu, ale w&nbsp;sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Głównym zadaniem gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności zwierząt łownych oraz ich struktury wiekowej i płciowej do poziomu zapewniającego możliwość skutecznej realizacji celów hodowli lasu na terenie nadleśnictwa.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w&nbsp;Polsce. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w&nbsp;lasach prywatnych leśnikom z&nbsp;Lasów Państwowych.