Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Mirosławiec zajmuje jeden budynek administracyjny, który składa się z 3 kondygnacji nadziemnych zajętych na pomieszczenia biurowe oraz jednej kondygnacji podziemnej z pomieszczeniami gospodarczymi. Pomieszczenia biurowe posiadają  w pełni wyposażone stanowiska pracy w ilości 25 szt. Na 3 kondygnacji znajduje się sala konferencyjna z 30 miejscami siedzącymi.

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Wolności. Do poziomu zero budynku prowadzą schody, które posiadają  6 stopni. Dodatkowo przed wejściem został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia swobodny dostęp do siedziby dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Dodatkowe wejście techniczne do siedziby nadleśnictwa jest  usytuowane od strony placu manewrowego.

Pojazdy pracowników oraz petentów parkowane są na placu manewrowym, który może pomieścić około 25 samochodów osobowych. Plac manewrowy nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Budynek siedziby nadleśnictwa przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych na kondygnacji parteru. Na poziomie tym zostały wyeliminowane wszelkie bariery architektoniczne, a w pełni funkcjonalna łazienka została wyposażona w elementy takie jak uchwyty i armaturę specjalnie dedykowaną dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Budynek nie posiada szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. Siedziba nie jest również wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące.

Obsługa petentów odbywa się tylko w języku polskim, bez możliwości skorzystania ze wsparcia osoby posługującej się językiem migowym. Nie ma również możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online za pośrednictwem łącza internetowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 67 259 50 94 lub e-mailowo na adres miroslawiec@pila.lasy.gov.pl