Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi. Do jego zadań należy również edukacja przyrodniczo-leśna i promocja nadleśnictwa.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie. Za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie odpowiedzialny jest leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmuje inżynier nadzoru. Kontroluje on prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy kierowany jest przez sekretarza i podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw związanych z obronnością podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw obronnych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie.

Stanowisko administratora systemu informatycznego podlega bezpośrednio sekretarzowi. Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego Lasów Państwowych w nadleśnictwie oraz administracją witryny internetowej nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej kierowany jest przez starszego strażnika leśnego pełniącego funkcję komendanta, podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa.

***

Leśnictwo Lipie
Wysunięte najdalej na wschód Nadleśnictwa, niemal w całości położone w zasięgu gminy Wałcz. Jako jedyne nie posiada jezior chociaż nie jest pozbawione naturalnych cieków. Tutaj swój początek ma rzeka Iłowiec. Na jego terenie znajdują się miejscowości Kłosowo, Lipie, Dębołęka i Laski Wałeckie. Cechuje je mała różnorodność siedlisk, z których większość – niemal 61%, stanowią bory mieszane świeże.

Leśnictwo Nieradź
Stanowi jeden zwarty kompleks leśny, na trenie którego położone są dwa jeziora (Pogorzalskie), jedyne w nadleśnictwie wyłączone drzewostany nasienne sosny, drzewo doborowe (So) oraz rezerwat przyrody „Rosiczki mirosławskie". Aż 83% powierzchni leśnej zajmują siedliska borów mieszanych świeżych.

Leśnictwo Mirosławiec
Obejmuje zasięgiem lasy położone na północ i zachód od Mirosławca. Na terenie leśnictwa swoje źródła ma rzeka Korytnica – jeden z największych dopływów Drawy. Znajduje się tutaj również jezioro Gniewosz (Harcerskie) oraz oprócz miasta, jeszcze jedna miejscowość - Mirosławiec Górny. 65% powierzchni leśnej znajduje się na borach mieszanych świeżych. Resztę stanowią siedliska lasowe oraz słabe bory świeże (niecałe 6%).

Leśnictwo Orle
Położone jest w północno-zachodniej części Nadleśnictwa, stanowiąc jeden zwarty kompleks. Na jego terenie znajdują się jezioro Orla i położona centralnie wieś Orle, od której bierze swoją nazwę. Większość powierzchni znajduje się na siedlisku lasu mieszanego świeżego (64%), z którego blisko połowę zajmują gatunki liściaste, w związku z czym odgrywa kluczową rolę w pozyskaniu drewna liściastego.

Leśnictwo Toporzyk
Drugie pod względem zasięgu terytorialnego w nadleśnictwie (ok. 45 km2) i największe pod względem powierzchni. W jego granicach znajdują się jeziora Piecnik, Rakowe, Jeziorko i Łubienko oraz miejscowości Toporzyk, Laski Wałeckie, Górnica, Piecnik, Jeziorko i Świętosław. Udział siedlisk pomiędzy borami mieszanymi świeżymi a lasami mieszanymi świeżymi jest niemal równomierny, stanowiąc łącznie 93% całej powierzchni lasów. Resztę stanowią pozostałe siedliska lasowe.

Leśnictwo Betyń
Największe terytorialnie leśnictwo Nadleśnictwa Mirosławiec o powierzchni nieco ponad 60 km2. Swoim zasięgiem obejmuje niemal całe jezioro Wielki Bytyń (największe na pojezierzu wałeckim) oraz kilka mniejszych (Długie, Głębokie, Bobkowe, Mały Betyń, Kople, Księże). Na terenie leśnictwa występują następujące miejscowości: Jabłonowo, Jabłonkowo, Próchnowo, Jamienko, Drzewoszewo, Próchnówko, Betyń i Marcinkowice. Prawie 426 ha lasu leży na terenie rezerwatu „Wielki Bytyń". Pod względem siedlisk jest najbardziej zróżnicowanym leśnictwem w nadleśnictwie. Występuje ich dziesięć a większość stanowią lasy mieszane świeże (43%).

Leśnictwo Hanki
Teren leśnictwa podzielony na dwa duże i kilka mniejszych kompleksów. Na obszarze leśnictwa znajdują się wsie: Hanki, Bronikowo, Jadwiżyn i Nieradź oraz kilka jezior. Są to Nieradź, Nieradzino Małe, Nieradzinek a także będący w zarządzie Nadleśnictwa Okuninek – największy z naszych użytków ekologicznych. Większą część występującej na terenie Nadleśnictwa rzeki Płocicznej również spotkamy właśnie tutaj. 65% powierzchni zajmują siedliska borów mieszanych świeżych, a spośród pozostałych większość stanowią lasy mieszane świeże.

Leśnictwo Kalinówka
Położone na wschód i południowy wschód od Mirosławca. Na jego obszarze położone jest kilka jezior (Sadowskie, Sadowo Małe, Sarnie, Łęknica i Hanki) oraz miejscowości: Kalinówka, Sadowo i Setnica. Teren bardzo zróżnicowany, obfity w liczne bagienka, co przekłada się również na dużą rozpiętość siedlisk – od olsów jesionowych do borów świeżych, które stanowią aż 14%.

Leśnictwo Łowicz
Najmniejsze spośród wszystkich leśnictw, a jego lasy skoncentrowane są wokół miejscowości Łowicz Wałecki, na wschód i południowy wschód od Mirosławca, poprzecinane licznymi ciekami, wśród których najważniejsze to Korytnica, Młynówka Mirosławiecka i Kamionka. Nie brakuje również jezior - Łowickie, Kosiakowo i Orle Wielkie. Drzewostany położone są w większości na lesie mieszanym świeżym (52%) i borze mieszanym świeżym (44%) ale występuje tutaj również cała gama pozostałych.