Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Historia Nadleśnictwa Mirosławiec sięga roku 1945. Wówczas to powstało Nadleśnictwo Orle o powierzchni około 9300 ha powołane przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku, które uważane jest za protoplastę dzisiejszej jednostki Lasów Państwowych.

Historia Nadleśnictwa Mirosławiec sięga roku 1945. Dekretem z dnia 1 października, inż. Mieczysław Danowski został zobowiązany do zorganizowania nadleśnictwa z siedzibą w miejscowości Orle. Tworzone Nadleśnictwo wchodziło w skład Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku i uważane jest za protoplastę naszej dzisiejszej jednostki. Okres urzędowania pierwszego nadleśniczego był bardzo krótki, gdyż został zastrzelony przez nieznanego sprawcę w dniu 18.06.1946 r. Pomimo tak krótkiego czasu swojej pracy, sformował nadleśnictwo składające się z 9 leśnictw: Orle, Studnica, Siennica, Jodłowo, Giżyno, Poźrzadło, Pępłówek, Gniewosz i Łowicz. W trudnych warunkach organizował pracę, kompletował załogę, werbował chłopów z centralnej Polski do wywozu drewna, remontował drogi i osady leśne.

("Mieczysław Danowski - pionier wynalazczości w polskim leśnictwie (w czterdziestą rocznicę śmierci)" - SYLWAN, rocznik CXXXI, Warszawa 1987, numer 10, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne).

Następcą Mieczysława Danowskiego został Jan Kirilenko, kierując jednostką od 26.08.1948 do 31.12.1949 jako pełniący obowiązki Nadleśniczego i od 01.01.1950 do 14.09.1952 jako Nadleśniczy.

Mapa przeglądowa Nadleśnictwa Państwowego Orle Koszalińskiego Okręgu Lasów Państwowych w Szczecinku wg. stanu na 1.01.1953 r.

W 1951 r. w obecnej siedzibie Nadleśnictwa Mirosławiec, powstaje Rejon Lasów Państwowych, w skład którego wchodzą Nadleśnictwa: Orle, Biały Zdrój, Złocieniec, Nowy Dwór, Broczyno, Świerczyna, Strzaliny, Tuczno, Człopa i Drzonowo.

W tamtym czasie, do zarządzania Nadleśnictwem w miejsce Jana Kirilenko zostaje skierowany Ludwik Śledź. Podobnie jak poprzednik najpierw pełni obowiązki (01.10.1952-31.05.1953) by potem zostać Nadleśniczym. Jak trudnym zadaniem było pełnienie tej zaszczytnej funkcji niech będzie fakt, że już 28.02.1954 na własną prośbę zostaje odwołany ze stanowiska.

W dniu 01.04.1954 r. Nadleśniczym Nadleśnictwa Orle został Bolesław Wolniewicz. Kierował jednostką przez kolejne 15 lat a potem przeniósł się do niedalekiej Człopy. W 1961 r. po likwidacji Rejonu Lasów Państwowych, Nadleśnictwo przeniesione zostaje z Pałacu w Orlu do obecnej siedziby Nadleśnictwa i przybiera nową, istniejącą do dziś nazwę – Mirosławiec. Do tego samego budynku przeniesione zostaje również Nadleśnictwo Świerczyna, którym kieruje wówczas Stanisław Zielonka.

Mapa przeglądowa drzewostanów Nadleśnictwa Państwowego Świerczyna Koszalińskiego Okręgu Lasów Państwowych w Szczecinku wg. stanu na 1.01.1953 r.

Od 01.04.1969 r. Nadleśniczym był Marian Sidorski. Z dniem 1.01.1973 r. Nadleśnictwo Mirosławiec powiększyło się o tereny należące do Nadleśnictwa Biały Zdrój i Świerczyna. Nowa powierzchnia wynosiła wówczas ponad 33 tys. ha. Od 1.01.1978 r. Nadleśnictwo Mirosławiec przechodzi do nowopowstającego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile. Obowiązki Nadleśniczego do 31.07 pełnił Józef Grzelczak. Od 1.08.1978 do 30.06.1979 Nadleśniczym Nadleśnictwa Mirosławiec był Antoni Przybylski. Z dniem 1.01.1979 r., w ramach dostosowania granic Nadleśnictwa do granic województw, Nadleśnictwo Mirosławiec przekazuje do Nadleśnictwa Drawsko prawie cały obręb Biały Zdrój oraz do nowotworzonego Nadleśnictwa Złocieniec, część obrębu Mirosławiec i Świerczyna (część pozostała w Mirosławcu, przyjmuje nazwę Nieradź). Przyjmuje natomiast z Nadleśnictwa Człopa obręb Tuczno oraz z Nadleśnictwa Głusko, część obrębu Krępa Krajeńska. Po tych zmianach ogólna powierzchnia prawie się nie zmienia i nadal wynosi ok. 33 tys. ha.

W okresie od 1.07.1979 – 15.10.1992 r. Nadleśniczym był Lech Adamski. Jego miejsce zajął ówczesny zastępca Kazimierz Deus, który kierował jednostką do 26.01.2015 r. Wtedy właśnie przeszedł na zasłużoną emeryturę, zapisując się w historii naszego Nadleśnictwa jako najdłużej wytrwały na swoim stanowisku.

W 1986 r. po utworzeniu Nadleśnictwa Tuczno, powierzchnia Nadleśnictwa zmniejszyła się do 13900 ha. Od tego czasu granice zewnętrzne w zasadzie nie zmieniają się, chociaż w wyniku przyjęcia gruntów „popegeerowskich" do zalesień, powierzchnia wzrosła w 1996 r. do 14635,76 ha.

Dawna siedziba Nadleśnictwa Orle (fot. Zbigniew Tomczak)

Do końca obowiązywania Planu Urządzenia Lasu na lata 2006-2015, Nadleśnictwo tworzyły dwa obręby leśne – Mirosławiec i Nieradź. Obręb Mirosławiec powstał w 1945 r. jako Nadleśnictwo Orle. W jego skład weszły lasy trzech majątków ziemskich, oraz grunty porolne i nieużytki przeznaczone do zalesienia. Ich łączna powierzchnia wynosiła 7121,70 ha. W 1953 r. wszedł w skład utworzonego Nadleśnictwa Mirosławiec z powierzchnią 8464,89 ha. W 1966 r. przekazano do Nadleśnictwa Świerczyna kompleks Hanki (624,73 ha), przejęto natomiast grunty z Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 1251,71 ha. Definitywny plan urządzania lasu na okres 1967 – 1977 określił jego powierzchnię na 9091,78 ha. W 1978 r. przekazano do Nadleśnictwa Złocieniec 5442,60 ha, które weszły w skład tworzonego obrębu Sienica. W latach 1978 – 1987 do obrębu przyłączono grunty wiejskie (150,06 ha), oraz część Obrębu Biały Zdrój (1155,35 ha) z Nadleśnictwa Drawsko. Na początku II rewizji Planu U.G.L. w 1984 r. jego powierzchnia wynosiła 5138,57 ha. Od 1994 r. na skutek realizacji przez Nadleśnictwo planu zwiększania lesistości kraju, w ramach którego przejmowane były do zalesienia zasoby AWRSP, powierzchnia uległa zwiększeniu i na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 5384,10 ha.

Grunty obrębu Nieradź stanowiły część powstałego w 1945 r. Nadleśnictwa Świerczyna, w skład którego weszły dawne lasy państwowe, lasy byłych majątków ziemskich oraz lasy chłopskie. W 1946 r. jego powierzchnia wynosiła 7867 ha. W latach 1946 –1966 nastąpiło przejęcie 1400 ha z Nadleśnictw Mirosławiec i Strzaliny oraz innych, porolnych gruntów do zalesień. W 1966 r. definitywny plan UL obejmował powierzchnię 11361,10 ha. W 1978 r. nastąpił podział obrębu Świerczyna na obręb Nieradź (7537,71 ha) oraz obręb Świerczyna (4137,86 ha) – przekazany do Nadleśnictwa Złocieniec. W 1986 r. do obrębu Nieradź włączono 305,38 ha z Nadleśnictwa Wałcz (obręb Nakielno) i 723,03 ha z Nadleśnictwa Tuczno (649,04 ha z obrębu Strzaliny i 73,99 ha z obrębu Tuczno). Powyższe zmiany oraz przejęcia gruntów z zasobów AWRSP zwiększyły ogólną powierzchnię obrębu do 9309,96 ha w 1996 roku, by na dzień 31.12.2015 r. wynosić 9649,24 ha.

W chwili obecnej nadleśnictwem kieruje Paweł Olszacki. Nowy Plan Urządzenia Lasu na lata 2016-2025 zmienił jednostkę w Nadleśnictwo jednoobrębowe, liczące 15033,83 ha. Pod koniec roku 2015 budynek, w którym mieści się siedziba Nadleśnictwa przeszedł gruntowną przebudowę. Ale mimo, iż wszystko pachnie nowością i jest nowoczesne, nie zapominamy o historii naszego Nadleśnictwa i o ludziach, którzy tą historię tworzą…