Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6% powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Wielki Bytyń"
Rok utworzenia: 1989
Powierzchnia: 1943,45 ha
Leśnictwo: Betyń

Fot. Robert Homel

Rezerwat przyrody „Wielki Bytyń" obejmuje obszar jeziora Bytyń Wielki z zatokami, jeziora Bytyń Mały, jeziora Bobkowego i Głębokiego oraz otaczających lasów i łąk porastających wysoczyzny morenowe.

Świat zwierząt w rezerwacie licznie reprezentują ptaki. Spośród 111 gatunków 11 umieszczonych jest w Polskiej czerwonej księdze zwierząt, a należą do nich np.: bielik (Haliaeetus albicilla), nur czarnoszyi (Gavia Arctic), gągoł (bucephala klangula), puchacz (Bubbo bubbo), rybołów (Pandion haliaetus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina). Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność żółwia błotnego i wydry. Osobliwością fauny bezkręgowców są rzadkie gatunki pijawek.

Rezerwat Wielki Bytyń to również lasy. Dominują bory sosnowe i mieszane ale występują tu również lasy bukowe i dębowe oraz olsy.

Jezioro Bytyń Wielki to największy zbiornik rezerwatu - 877,1 ha. Jego linia brzegowa, licząca blisko 39 km, jest bardzo zróżnicowana tworząc zatoki i półwyspy, na znacznej części o stromych brzegach. Do jeziora dopływa kilka niewielkich cieków, a wypływa Piławka. Na terenie rezerwatu znajdują się również mniejsze jeziora, takie jak Bytyń Mały, Głębokie, Bobkowo.

Rezerwat, w ograniczonym stopniu, jest udostępniony dla turystyki i wypoczynku.

Rezerwat „Rosiczki Mirosławskie"
Rok utworzenia: 1989
Powierzchnia: 20,83 ha
Leśnictwo: Nieradź

 Fot. Robert Homel 

Celem ochrony jest zachowanie torfowiska pojeziernego.

Oprócz unikatowego krajobrazu rozległego mszaru, znajdziemy tu szereg sukcesyjnych zbiorowisk - od resztek lustra wody, przez mszar przejściowy i wysoki, do fragmentów borów i brzezin bagiennych, podszytych bagnem i łochynią. Występuje tu bogata florą mszaków i liczna populacja trzech gatunków owadożernych rosiczek oraz inne gatunki chronione i rzadkie.

Torfowiska to bardzo ciekawe miejsca, nie tylko dla specjalistów zajmujących się ich badaniem. Warunki, którym muszą sprostać rośliny porastające torfowiska oraz procesy zachodzące w torfowisku stanowią o ich unikalności. Niezwykle istotną funkcją torfowisk jest akumulacja węgla. W rezerwacie proces ten zachodzi nieprzerwanie od tysięcy lat - corocznie odkłada się nowa warstwa torfu . Bardzo ważna jest też retencyjna rola torfowiska, działają one podobnie jak gąbka i zatrzymują bardzo duże ilości wody.