Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40% gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest siedem obszarów Natura 2000:

Obszary Secjalnej Ochrony Ptaków (OSO)

Mapa obszarów specjalnej ochrony ptaków

Puszcza nad Gwdą (PLB 300012)
Obszar zaklasyfikowany jako OSO we wrześniu 2007 r. Całkowita powierzchnia wynosi 77 678,90 ha z czego 693,87 ha na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.

W granicach występują zróżnicowane siedliska, co jest wynikiem urozmaiconej rzeźby terenu. Na dnach i zboczach dolin spotkać można lasy liściaste, na pozostałym terenie głównie iglaste. Wokół jezior utrzymują się torfowiska oraz tereny podmokłe. Niewielki udział mają także łąki kośne i źródliska rzek.

Na obszarze występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest jedną z ważniejszych w Polsce ostoi bielika i lelka. Ponadto jest ostoją lęgową: bąka, bocianów, błotniaka stawowego, żurawia, lerki, dzięcioła czarnego i średniego, gągoła, kani czarnej i rudej, puchacza, orlika krzykliwego, rybołowa, zimorodka, muchołówki małej, gąsiorka, ortolana i włochatki.

Lasy Puszczy nad Drawą (PLB 320016)
Obszar zatwierdzony we wrześniu 2009 r. Całkowita powierzchnia OSO wynosi 190 279 ha, z czego 207,95 ha na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.

Obszar obejmuje kompleksy leśne położone na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. Występuje tu znaczna ilość jezior z urozmaiconą linią brzegową oraz oczka wodne, torfowiska i stawy rybne. Charakterystyczne są doliny Drawy i Płocicznej, otoczone wysokimi skarpami.

To jedna z najważniejszych w Polsce ostoi lęgowej ptaków drapieżnych i żurawia oraz ważne zimowisko łabędzia krzykliwego. W wysokim zagęszczeniu występują również: bąk, dzięcioł czarny, zimorodek, lelek, rybitwa czarna, trzmielojad.

Wartość przyrodniczą ostoi podnoszą dobrze zachowane cenne zbiorowiska roślinne, bogate w wiele rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

Ostoja Drawska (PLB 320019)
Obszar zaklasyfikowany jako OSO w 2007 r, obejmuje zasięgiem 153 906,10 ha z czego w granicach nadleśnictwa znajduje się 173,75 ha.

Lasy pokrywają około 25% terenu. Są to głównie bory sosnowe, dąb i buk, oraz łęgi i buczyny w sąsiedztwie jezior. Pozostały teren jest użytkowany rolniczo lub pokryty jeziorami, zajmującymi około 10% terenu. Należą one do najgłębszych w Polsce i mają urozmaiconą linię brzegową.

Szczególnie cennym fragmentem jest dolina Drawy z dopływami, której źródła znajdują się w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior.

Występują tu populacje: bielika, błotniaka stawowego, bociana czarnego, kani czarnej i rudej, derkacza, puchacza, rybołowa. Obszar ten jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi lęgowych żurawia. Są także ssaki: bóbr, mopek, nocek duży i wydra.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)

Mapa specjalnych obszarów ochrony siedlisk

Jezioro Wielki Bytyń (PLH 320011)
Obszar powołany w 2008 r. jako OZW - obszar spełniający kryteria obszarów wspólnotowych. Całkowita powierzchnia to 2 011,10 ha, z czego 515,38 ha na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.

Prawie połowę powierzchni stanowią wody jezior Wielki Bytyń i Bytyniec. Jezioro Wielki Bytyń zajmuje powierzchnię 887 ha. Jest położone w głębokiej rynnie z nieregularną linią brzegową i wysokimi skarpami. Pozostały teren zajęty jest przez lasy z dużym udziałem buka i dębu. Siedliska w większości należą do naturalnych, a stopień synatropizacji szaty roślinnej jest niewielki. Występują tu głównie starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, kwaśne i żyzne buczyny, grąd subatlantycki, dąbrowy acidofilne, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, bory i lasy bagienne.

Obszar ten jest również cenną ostoją faunistyczną.

Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH 320023)
Obszar o łącznej powierzchni 15 046,70 ha, z czego 236,32 ha na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Obejmuje Jezioro Lubie (największe na pojezierzu drawskim - 1 439 ha), dolinę Drawy - rzekę przepływającą przez jezioro wraz z przylegającymi łąkami i lasami. W granicach obszaru leży także fragment doliny Studziennicy z płatami grądów, fragment Puszczy Drawskiej z torfowiskami mszarnymi, jeziorkami i płatami wrzosowisk.

W zbiorowiskach roślinnych spotykane są cenne gatunki roślin: lipiennik Loesela (storczykowate), mchów: sierpowiec błyszczący i porostów. Świat zwierząt reprezentują: zimorodek, derkacz, wąsatka, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, żółw, wydra, bóbr, nocek, bielik, rybołów, bąk, żuraw.

Mirosławiec (PLH 320045)
Obszar zatwierdzony w 2008 r. jako OZW. Łączna powierzchnia wynosi 6 566,60 ha, z czego 2 942,76 ha leży na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.

Na terenie tym stwierdzono 7 typów siedlisk. Znajduje się tu silnie przekształcone, lecz wciąż cenne przyrodniczo, duże torfowisko niskie między Rzeczycą, Płocicznem i Marcinkowicami, zajęte głównie przez użytki zielone. Wśród nich zachowały się unikatowe w regionie pozostałości łąk trzęślicowych. Są także chronione w formie użytków ekologicznych i rezerwatu torfowiska mszarne.

Ostoja obejmuje pola, łąki i lasy będące biotopem „naszego", wolnościowego stada żubrów - głównego przedmiotu ochrony ostoi.

Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH 320046)
Całkowita powierzchnia SOO wynosi 74 416,30 ha, na obszarze Nadleśnictwa Mirosławiec znajduje się 205,08 ha.

Swoim zasięgiem obejmuje pofałdowane tereny w środkowym i dolnym biegu Drawy. Występują tam obok drzewostanów sosnowych dobrze zachowane buczyny i dąbrowy o naturalnym charakterze. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek Drawy i Płocicznej, których koryta zachowały naturalny charakter. W rzeźbie terenu charakterystyczne są meandry tych rzek.

Na obszarze stwierdzono bogate populacje wielu gatunków: bobra, wydrę, nocka dużego, traszkę grzebieniastą, czerwończyka nieparka, jelonka rogacza, kozioroga dębosza. Walorem przyrodniczym jest fauna wodna: boleń, głowacz białopłetwy, minóg rzeczny i strumieniowy, piskorz i różanka. Liczna jest również awifauna z m.in. bąkiem, bocianami, łabędziami, trzmielojadem, kaniami, bielikiem, kraską i dzięciołami.