Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

„Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"
Charakterystyczne cechy tego obszaru to znaczne bogactwo walorów przyrodniczych, obecność głęboko wciętych dolin rzecznych (Gwda, Rurzyca, Piława, Debrzynka) i urozmaicona rzeźba terenu (liczne pagórki moreny czołowej, głębokie rynny polodowcowe z licznymi jeziorami). Osobliwości przyrodnicze to m.in. liczne stanowiska lęgowe ptactwa wodnego, ostoje rzadkich i ginących gatunków, miejsca zlotów żurawi, gęsi i kaczek oraz miejsce przebywania wolnościowego stada żubrów.

Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu

Celem ochrony jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych dla potrzeb społecznych, a zwłaszcza turystyki i wypoczynku.

Utworzony w 1989 r. o łącznej powierzchni 58 375 ha, z czego na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec zajmuje 6 240,79 ha.