Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Mirosławiec znajduje się niemal 15 tys. ha lasów z czego ponad połowa to lasy na gruntach uprzednio użytkowanych rolniczo.

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik działalności lądolodu w okresie zlodowacenia Bałtyckiego. Utwory powierzchniowe stanowią w większości piaski i żwiry wodnolodowcowe. Zdarzają się jednak piaski i gliny zwałowe, utwory deluwialne, osady organogeniczne.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny.

Przeważającymi typami krajobrazu są równiny denno morenowe, sandry i pagórki moreny czołowej w północno wschodniej i północno- zachodniej części nadleśnictwa z kulminacją 189,9 m n.p.m. w okolicy wsi Orle, oraz licznymi jeziorami zarówno wytopiskowymi jak i rynnowymi (łącznie 21 jezior największe z nich - Wielki Bytyń - 886,65 ha).

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych).

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem, bukiem.

Flora ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze, występujące wręcz pospolicie na terenie rezerwatu „Rosiczki Mirosławskie" to oczywiście rosiczki nie są to jednak jedyne rosliny chronione, które możemy tam spotkać, występują tu także chronione i rzadkie Carex limosa, Ledum palustre, Nymphaea candida, Scheuchzeria palustris, Utricularia minor, Utricularia intermedia, Utricularia vulgaris. Występowanie chronionych roślin nie ogranicza się tylko do rezerwatu i spotkać je możemy w różnych częściach nadleśnictwa. Ze względu na duży udział lasów pochodzących z zalesień porolnych, większość rzadkich roślin, stanowiących cenny walor przyrodniczy, związana jest z zbiornikami wodnymi oraz torfowiskami.

 Fot. Michał Dubiał

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, tchórza. Najciekawsze i niemożliwe do przeoczenia zwierzęta chronione to żubry, dla których lasy nadleśnictwa stanowią ostoję od ponad 30 lat. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, na łąkach liczne są derkacze a nad jeziorami i Korytnicą spotkać można zimorodki. Obserwowane są również inne gatunki ptaków, podlegających ochronie strefowej takie jak bielik zwyczajny, orlik krzykliwy, kania ruda i puchacz.