Asset Publisher Asset Publisher

DZIAŁANIA W NATURZE

Przez ostatnie pół roku trwały prace związane z ochroną czynną torfowisk na obszarze  Natura 2000 Mirosławiec PLH320045. Celem przeprowadzonych przez RDOŚ w Szczecinie działań ochronnych było przywrócenie właściwego stanu ochrony wybranych torfowisk.

Poprawę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków zależnych od wód realizowano poprzez usunięcie nalotu i podrostu: brzóz, wierzb, olszy czarnej i kruszyny pospolitej. Pozyskana biomasa została usunięta poza obręb siedliska przyrodniczego oraz poza przylegające do niego wydzielenia leśne.

Działania ochronne zostały zrealizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zabiegi ochronne prowadzono na powierzchni 5,07 ha. Obejmowały one cztery torfowiska położone w obrębie Nadleśnictwa Mirosławiec – jedno w Leśnictwie Hanki (0,28ha) i trzy w Leśnictwie Betyń (4,79 ha). Do roku 2023 trwać będzie monitoring tych powierzchni, który pozwoli ocenić skuteczność podjętych działań.

 

Strona projektu>>>

http://projekty.gdos.gov.pl/projekt-ochrona-siedlisk-cele