Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Mirosławiec na podstawie porozumienia z dnia 3 stycznia 2011 roku zawartego pomiędzy Starostą Wałeckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Mirosławiec i aktualnego wykazu lasów i gruntów leśnych stanowiących własność osób fizycznych i prawnych poza Skarbem Państwa i mieniem komunalnym nadzoruje 198 działek o łącznej powierzchni 478,78ha (stan na dzień 31.12.2019 r.).

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami niepaństwowymi w naszym nadleśnictwie jest Pan Artur Majewski.

Więcej na ten temat